facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

 

Cyberbezpieczeństwo to więcej niż tylko działania techniczne – to konieczność dostosowania polityk publicznych do nowych cyfrowych realiów. Eksplozja nowych technologii w codziennym życiu staje się dużym wyzwaniem dla państw. 

Wydaje się, iż zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, w tym UE, muszą okreslić nowe zasady odnoszące się do cyfrowego świata. 

Odpowiedzialne podejście do cyberbezpieczeństwa wymaga solidnych fundamentów, które będą podstawą zarówno teraz, jak i w przyszłych warunkach. Ścisła współpraca pomiędzy sferą publiczną i prywatną musi być mądrze wzmocniona i prawnie uregulowana. 

W XXI wieku rządy coraz intensywniej realizują swoje kompetencje władcze wykorzystując cyfrowe technologie oraz realizując swoją politykę wewnętrzną i zewnętrzną. W obszarze tym istnieje duża potrzeba umacniania relacji, w tym międzynarodowych, budowania wiarygodności oraz sieci współpracy. Jest to także przestrzeń powstawania potencjalnych sporów i rozwiązywania konfliktów.

 

CEL DYSKUSJI:

 

 • wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia strategicznych działań, które mogą zapewnić bezpieczne funkcjonowanie państw i organizacji międzynarodowych w cyberprzestrzeni
 • analiza działań zapewniających cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • budowanie dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi posiadającymi rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dostarczającymi bezpieczne produkty i usługi
 • rozwój możliwych form wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla sektora prywatnego
 • budowanie potencjału europejskiego w obszarze zapewniania cyberbezpieczeństwa
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa

 

ŚCIEŻKA WOJSKO

 

Współczesne państwa stoją przed koniecznością zaprojektowania całkowicie nowych strategii i doktryn obronnych – uwzględniających działania w cyberprzestrzeni. 

Ponieważ ich specyfika jest radykalnie odmienna od charakterystyki konfliktów konwencjonalnych, dlatego reguły postępowania muszą zostać starannie przemyślane, z wykorzystaniem doświadczenia podmiotów funkcjonujących w najrozmaitszych obszarach cyberprzestrzeni. 

Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do integracji systemów dowodzenia, łączności, rozpoznania i naprowadzania celów, ale także zarządzanie szeroko rozumianym konfliktem w cyberprzestrzeni, to jedno z głównych elementów polityki obronnej państw. 

Współczesne zinformatyzowane pole walki daje nie tylko całkowicie nowe możliwości prowadzenia działań zbrojnych, ale także niesie nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, którym należy sprostać.

 

CEL DYSKUSJI:

 

 • omówienie problematyki prowadzenia konfliktów zbrojnych w cyberprzestrzeni
 • analiza możliwości rozszerzenia współpracy militarnej państw o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem
 • rola i działania NATO w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa
 • wskazanie dobrych praktyk związanych z cyberbezpieczeństwem na wszystkich etapach prowadzenia działań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa
 • budowanie płaszczyzny współpracy między sferami publiczną i prywatną, nakierowanej na osiąganie coraz wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa
 • wzmocnienie europejskiego potencjału cyberobronnego

 

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

 

Duża dynamika oraz wszechstronne kierunki rozwoju cyberprzestrzeni mają coraz większy wpływ na rzeczywistość społeczną, polityczną i ekonomiczną. Globalna sieć to nie tylko ogromne korzyści wynikające z szybkości przepływu informacji, wygody nowych usług i produktów, ale też realne zagrożenia związane z bezpieczeństwem nowych technologii komunikacyjnych, prywatnością i ochroną danych. 

Wyzwania są tym większe, że szacuje się, iż już za pięć lat do internetu bezprzewodowo podłączona będzie trudna do wyobrażenia liczba – 30 miliardów urządzeń tworzących tzw. „internet rzeczy”, z której każda będzie podatna na cyberatak. 

To na jakich zasadach oraz według jakich regulacji będą funkcjonowały kolejne rozwiązania teleinformatyczne, będzie miało wpływ na bezpieczeństwo społeczeństw, biznesu i państw. 

Przyszły kształt cyberprzestrzeni zależeć będzie także od wyników kluczowych, aktualnie toczących się debat. Konsekwencją ich braku może być pogłębiający się deficyt demokracji oraz fala protestów podobnych do tych, które przetoczyły się przez Europę w sprawie ACTA.

 

CEL DYSKUSJI:

 

 • analiza kluczowych zagrożeń, szans i wyzwań związanych z przyszłością i rozwojem cyberprzestrzeni oraz zdiagnozowanie strategii działań UE, państw członkowskich, społeczeństw oraz podmiotów prywatnych w tym obszarze
 • wypracowanie propozycji wspólnych europejskich działań prowadzących do zbudowania efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa
 • analiza i promocja najlepszych kierunków działań związanych z przyszłością cyberprzestrzeni
 • identyfikacja możliwych konsekwencji trwającej rewolucji IT
 • konfrontacja z zagrożeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i praw konsumentów

 

ŚCIEŻKA BIZNES

 

Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni stworzył zupełnie nowe, niespotykane wcześniej możliwości prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy bez wielkich przeszkód prowadzą działalność w skali globalnej. Jednocześnie mogą stać się celem cybernetycznego ataku dokonanego z dowolnego miejsca na ziemi, często z niemożliwego do ustalenia źródła. 

Ponadto, obecnie w coraz większym stopniu sektor prywatny jest zaangażowany w budowanie rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług IT. Wspiera on podmioty państwowe w działaniach mających na celu ochronę informacji i systemów ICT – kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego, wewnętrznego i narodowego. 

Ze względu na ścisłą współzależność użytkowników cyberprzestrzeni, fundamentem zapewniania warunków dla dalszego bezpiecznego rozwoju jest współpraca publiczno-prywatna. Powinna być ona ważnym elementem wielkich projektów informatycznych, realizowanych na zlecenie podmiotów publicznych. Ich najważniejsza rola to dobre służenie społeczeństwu. 

Sektor ICT podlega coraz większej regulacji. Komisja Europejska niedawno ogłosiła strategię Jednolitego Cyfrowego Rynku – DSM. Równolegle toczą się negocjacje na temat nowej umowy handlowej UE i USA – TTIP oraz regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych w UE – GDPR. Niektóre inicjatywy legislacyjne wywołane są między innymi obawami związanymi z poszanowaniem prawa do prywatności oraz bezpieczeństwem informacji, które należą do obywateli i firm z UE. Analitycy oceniają, iż w wyniku tylko części zmian regulacyjnych w UE, amerykański przemysł cloud computing może stracić ponad 35 mld USD w kolejnych 3 latach. Zagrożenie dla firm zza Atlantyku to jednocześnie wielka szansa dla europejskich. Konsekwencje wspomnianych negocjacji i nowych regulacji poznamy w najbliższych latach.

 

CEL DYSKUSJI:

 

 • zaprojektowanie takich działań podmiotów publicznych oraz form ich współpracy z podmiotami prywatnymi, które w najpełniejszy sposób pozwolą wykorzystać ich potencjał
 • identyfikowanie najlepszych praktyk i narzędzi w obszarze prowadzenia bezpiecznych działań biznesowych w cyberprzestrzeni
 • omówienie kluczowych kierunków rozwoju współpracy publiczno-prywatnej w zakresie zwalczania zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących dobrych regulacji europejskich w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności, praw konsumentów, konkurencyjności oraz TTIP

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015